Allmänna villkor

Allmänna villkor Näsby Frakt Flytt & Städ AB

Generella villkor
Näsby Frakt Flytt & Städ AB utför städ- och flyttjänster samt är godkända för F-skatt och momsregistrering. Näsby Frakt Flytt & Städ AB har även ansvarsförsäkring inom alla utförda arbeten som tillsammans med hemförsäkringen täcker de vanligaste skadorna. Ansvarsförsäkringen kan även täcka eventuella sak- och personskador. Allmänna villkor regleras av konsumenttjänstlag (1985:716) vid tillfällen då beställaren är en konsument i lagens mening. Vid tillfällen då beställaren är en näringsidkare tillämpas dessa allmänna villkor och köplag subsidiärt.

Beställarens ansvar
Beställaren ansvarar själv för att stänga av och avfrosta kylskåp och frys. Beställaren ska även själv koppla ur och dra fram kylskåp, tvättmaskin, badkar och ugn om kunden önskar att det ska städas bakom, kring eller under sådana objekt. I samband med detta friskriver Näsby Frakt Flytt & Städ AB sig från ansvar av skador som uppkommer i samband med flyttande av dessa objekt, främst på golvytor, väggar och tak. Beställaren ska även nedmontera eventuella elektriska armaturer inom området.

Beställaren ansvarar även för att alla ytor som ska omfattas av tjänsten är tomma, inkluderat balkong, källare, förråd, loft så att tjänsten kan utföras utan hinder, vid flyttstäd. Om dessa områden inte är tomma ingår de inte i tjänsten eller omfattas av områden som ingår i tjänsten. I områden som inte är tomma friskrivs härmed Näsby Frakt Flytt & Städ AB från ansvar och kan inte bli ansvariga för fel eller uppkomna skador på egendom eller på ytor såsom golvytor, väggar eller tak.

Inom ytorna inkluderade i tjänsten finns även biytor såsom balkong, källare, förråd, loft, garage, bastu eller övriga byggnationer som kan inkluderas i uppdraget men måste beställas.

Pris
Antalet kvadratmeter och smutsigheten reglerar priset. En differens mellan bestämda kvadratmeter och verkliga kvadratmeter kan medföra ökade priser. Vid merarbete och förändring av avtalets omfattning medför detta ytterligare kostnader som beställaren är införstådd med. Näsby Frakt Flytt & Städ AB har ensamrätt att räkna om pris på plats eller i efterhand för ytterligare arbete som uppkommit efter att avtal har ingåtts. Kunden meddelas alltid om detta innan arbete påbörjas. Om ändring inte godkänns behandlas avböjandet som en avbokning där kostnader förutom avbokningsavgift, startad timdebitering för samtliga personal på plats samt kostnad för transport, ingår.

Tomt ska lämnas i vårdat skick och städas så att endast sådant som normalt finns på en villatomt finns kvar efter utförd tjänst. Näsby Frakt Flytt & Städ AB förbehåller rätten att tolka vad vårdat skick och vad som anses vara normalt på en villatomt innebär och kan inte hållas ansvarig för skador i samband med detta.

Skrot och byggavfall städas bort i byggstädningstjänsten. För att skrot och byggavfall ska städas bort ska bokningen vara en byggstädningsbokning då endast den omfattar sådant. Om detta avtalas om under utförd tjänst har Näsby Frakt Flytt & Städ AB rätt att pålägga avgift om vad de anser är skäligt.

Näsby Frakt Flytt & Städ AB har rätt att ta kreditprövning av nya kunder oavsett om denna är privatperson eller företag. Om godkännande inte ges för detta kan betalning krävas i förtid.

Reklamation och prisavdrag
Reklamation av utförd tjänst ska vara Näsby Frakt Flytt & Städ AB tillhanda senast inom 10 dagar efter slutförd tjänst och skriftligen i postform eller via e-postmeddelande. För att prisavdrag ska bli möjligt måste giltig reklamation ha inkommit samt att Näsby Frakt Flytt & Städ AB ska haft rätt att först få avhjälpa den påstådda felaktigt utförda tjänsten vid tre antal tillfällen.

Avbokning
Avbokning av uppdrag angående tjänsten ska ske 48 timmar innan uppdragets starttid för att kunna anses som en giltig avbokning. Ogiltiga avbokningar debiteras med 500 SEK exklusive moms. Näsby Frakt Flytt & Städ AB har alltid rätt att neka uppdrag på grund av bokning vid överbeläggning samt andra anledningar som Näsby Frakt Flytt & Städ AB anser ha.

Extra framkörning debiteras med 500 SEK exklusive moms och exklusive timdebitering som tillkommer separat.

Flytt
Vid beställning av flyttjänst utgår prislistan enligt hemsidan och tre stycken personer utgår alltid vid tjänsten. Den ansvariga arbetsledaren har rätt att tillsätta extra medarbetare om det är långt avstånd mellan lastbil och bostad/lokal eller om antalet våningar uppgår till mer än tre. Om kunden ger felaktig information om detaljerna för flyttjänsten och ytterligare avgifter tillkommer godkänns detta av beställaren. Flyttlådor ingår utan avgift men återlämnas inom en månad. Minsta antal debitering är fem timmar vid flyttjänst.

Rut-avdrag
Om skattereduktion inte godkänns av skatteverket av olika anledningar oavsett om det är Näsby Frakt Flytt & Städ ABs fel har Näsby Frakt Flytt & Städ AB rätt att slutfakturera beställaren hela beloppet. Kunden är alltid ansvarig för att betala hela fakturans belopp som utställs av Näsby Frakt Flytt & Städ AB. Vid Rut-avdrag följer Näsby Frakt Flytt & Städ AB gällande regelverk och föreskrifter utgivna av Skatteverket. Skatteverkets regelverk efterföljs efter det datum då offerten sammanställdes.

Ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA)
Kunden har rätt att när som helst begära ändringar eller tillägg till offerten. Vid beställning utanför offerten eller justeringar av offerten tillkommer ytterligare kostnader, tidspålägg och materialkostnad. Direkta ändringar eller tilläggsarbeten som kund beställer anses omgående som ett ÄTA och debiteras enligt gällande prislistor.

Tidsplan enligt offert
Näsby Frakt Flytt & Städ AB ska följa tidsplanen som uppställs i den muntliga eller skriftliga offerten. Med undantag från att kunden inte tillgängliggör ytor som behövs för att utföra tjänsterna. Kunden godkänner att om ÄTA beställs senareläggs tidsplanen. Kunden godkänner även att oförutsägbart låg standard i lokalen/bostaden medför detta att ytterligare arbete måste utföras och bekräftar härmed att tidsplanen senareläggs. Näsby Frakt Flytt & Städ AB har själv rätt att tolka vad en smutsig lokal/bostad är.

Städmaterial
Utföraren ansvarar för att nödvändigt städmaterial finns tillgängligt för företagets anställda eller personer som arbetar inom företaget om bokning som inte innehåller framkörning och material.

Slutbesiktning
Slutbesiktning föreslås av Näsby Frakt Flytt & Städ AB vid en mer omfattande flyttstädning men kan även beställas av kund. Näsby Frakt Flytt & Städ AB har rätten att neka slutbesiktningar men även ta ut en kostnad för tid nedlagd i samband med en besiktning om kund beställer den. En slutbesiktning genomförs tillsammans med ansvarig projektledare och kund. Om kund önskar att slutbesiktning genomför av externt företag tillfaller kostnaden kunden. Genom godkännande av offerten så godkänner kund att eventuella besiktningsanmärkningar ej ger kund rätt att hålla inne på mer än tio procent av fakturans värde. Detta innebär att nittio procent av fakturans värde ska betalas innan fakturan förfaller.

Betalningsvillkor
Genom godkännande av offert och därmed dessa allmänna villkor så godkänner kund en faktureringsavgift på fyrtio kronor per faktura och en dröjsmålsränta på nitton procentenheter årligen, vid sen betalning. När den beställda tjänsten betraktas som en större städning planerat på minst två dagar faktureras hälften av offertens faktureringssumma när hälften av arbetet har utförts. Faktura två: Resterande hälft faktureras vid slutfört arbete enligt offert.

Samtliga fakturor innehåller tio dagars betalningsvillkor. Om kunden inte fullgjort betalningen senast på förfallodagen har Näsby Frakt Flytt & Städ AB rätt till en påminnelseavgift.

Garantier
Generellt ges garanti på tjänster utförda av Näsby Frakt Flytt & Städ AB. Näsby Frakt Flytt & Städ AB ger endast garanti för rekommenderat samt utfört rekommenderat arbete. Vid kundens egna önskemål om material och utförande av tjänst som inte överensstämmer med Näsby Frakt Flytt & Städ AB rekommendationer, ges inga garantier.

Uppdatering av villkor
Näsby Frakt Flytt & Städ AB har rätt att ändra villkor i avtal som blir gällande den första varje månad.

Övriga villkor
Vid eventuella skadeståndsanspråk riktade mot Näsby Frakt Flytt & Städ AB sker betalning innan eventuella anspråk kan ställas mot utföraren.

Tillämplig lag och jurisdiktion
Vid en eventuell tvist regleras Näsby Frakt Flytt & Städ ABs och beställarens rättsförhållande av svensk rätt. Alla krav och tvister uppkomna mellan Näsby Frakt Flytt & Städ AB och beställaren utreds i svensk domstol i Örebro.

Näsby Frakt Flytt o Städ AB

Adress
Järnvägsgatan 9/Näsbygatan 2
71831 Frövi

Telefon
019-190190
070-5630183

Fax
0581-33111

Epost
flyttgubben@hotmail.com